Chiren

Apparaat voor meten en behandelen

Behandeling

Intake

De serie behandelingen start met een intakegesprek. In dit gesprek wordt aan de hand van een standaardformulier alle informatie verzameld die relevant is voor de behandeling. Een belangrijk onderdeel hiervan is een overzicht van de symptomen. Hierbij gaat het niet zozeer om de naam van de ziekte of de diagnose van de huisarts of specialist. Voor ons is met name van belang wat de cliënt voelt en welke verschijnselen hij of zij ervaart. Hierbij wordt ook gevraagd naar het moment van ontstaan en gebeurtenissen die zich daaraan voorafgaand hebben voorgedaan en wellicht een indicatie kunnen geven over de oorzaak. Een andere belangrijk onderdeel betreft de inventarisatie van vaccinaties. Deze hebben een sterk verstorende invloed op de juiste werking van het energiesysteem. Veel klachten blijken hun oorsprong te vinden in de vaccinaties.

Meten

Na het intakegesprek vindt de eerste behandeling plaats. Het eerste deel van de behandeling bestaat uit het meten van de acupunctuurpunten op de meridianen. Deze metingen geven inzicht in de energetische toestand van het lichaam. Daarnaast kan door deze metingen worden vastgesteld of er verstoringen in het lichaam aanwezig zijn. Voor de metingen wordt een apparaat (Chiren) gebruikt. De metingen worden uitgevoerd met een speciaal hiervoor ontwikkelde meetpen en zijn op het computerscherm zichtbaar en bovendien hoorbaar door tonen.

Behandelen

Op basis van de symptomen en de bij de metingen gevonden verstoringen wordt vastgesteld welke middelen moeten worden ingezet om de problemen te verhelpen. Deze middelen zijn niets anders dan lichtfrequenties die de verkeerde frequenties in het lichaam opheffen. De juistheid van de in te zetten middelen wordt vastgesteld door de punten die verstoord waren te meten met het middel. Als de meting van deze punten geen verstoring meer laat zien, betekent dit dat het juiste middel is gevonden. Op deze manier kunnen maximaal 8 verstoringen tegelijk worden verholpen.

Nadat op deze wijze is vastgesteld welke middelen ingezet moeten worden, begint de feitelijke behandeling. De cliënt krijgt in elke hand een glazen staaf die met een glasvezelkabel verbonden is aan de Chiren. Deze behandeling duurt voor volwassenen ruim 10 minuten. Voor kinderen is de duur afhankelijk van de leeftijd en varieert van 1 minuut tot 2,5 minuten. Aansluitend vindt een behandeling plaats waarbij de blote voeten op glazen voetplaten worden gezet die eveneens met glasvezelkabel verbonden zijn aan de Chiren. Met deze behandeling worden ondersteunende middelen ingezet om het effect van de behandeling met de glazen staafjes te versterken. Indien nodig kunnen middelen worden ingezet voor nog overgebleven verstoringen.

Na de behandeling worden de punten waarop verstoringen waren gemeten opnieuw gemeten om vast te stellen of alle verstoringen verholpen zijn.

Na de behandeling

Over het algemeen voelt de cliënt zich na een behandeling vermoeider dan daarvoor. Dit kan zo’n 24 uur aanhouden. Na de behandeling gaat het lichaam aan de slag om de verkeerde zaken op te ruimen. Het is dan belangrijk dat het lichaam in staat wordt gesteld om de gifstoffen af te kunnen voeren, met name door de nieren. De eerste 72 uur na de behandeling moet er daarom 1,5 á 2 liter per dag (kraan)water worden gedronken.

De tweede behandeling vindt na 4 tot 7 dagen plaats. Daarna zal meer tijd zitten tussen de behandelingen tenzij er sprake is van een urgente situatie die een hogere frequentie van behandelen vereist. Hoeveel behandelingen uiteindelijk nodig zijn, is afhankelijk van hoe ingewikkeld de problemen zijn en hoe lang de klachten al aanwezig zijn.